Gesamtreiseroute China

Gesamtreiseroute China 2015: Peking – Xi’an – Chongqing – Yichang – Guangzhou – Guilin (Yangshuo) – Hongkong (5800 km in China)